Etikai kódex

A SZERKESZTŐSÉG KÖTELEZETTSÉGEI

A közzétételre vonatkozó döntés meghozása

A főszerkesztő dönt a folyóirathoz benyújtott kéziratok közzétételéről: közzéteszi, átdolgozás után közzéteszi vagy elutasítja. A döntés meghozatalánál a társszerkesztővel és/vagy a Szerkesztőbizottság tagjaival is konzultálhat.

A benyújtott kéziratok közzétételére vonatkozó döntésnél a szerző faji hovatartozása, neme, szexuális irányultsága, vallási meggyőződése, etnikai származása, állampolgársága vagy politikai filozófiája nem játszhat semmilyen szerepet. A közzétételre vonatkozó döntés kizárólag a kézirat minőségének megítélésén alapul (pl. a folyóirat profiljához való kapcsolódás, eredetiség, érvényesség, érthetőség).

A Szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai csak akkor publikálhatnak, ha a benyújtott kéziratok elbírálási folyamatából teljesen ki vannak zárva. Ha a kéziratot a főszerkesztő nyújtja be, a publikálásról szóló döntést a társszerkesztő egyedül hozza meg, egy külső, független szaklektor véleménye alapján.

Szakmai bírálat lefolytatása

Amennyiben a főszerkesztő úgy ítéli meg, hogy a beküldött kézirat megfelel a folyóirat alapkövetelményeinek, akkor megbízza az egyik társszerkesztőt a kézirat szakmai bírálatának a lebonyolításával.

A megbízott társszerkesztő a kéziratot úgynevezett "kettős vak lektorálás" (double-blind peer review) keretében egy szakértővel véleményezteti.

Szakmai bírálatra való felkérést a Szerkesztőbizottság és a Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai mellett más szakértők is kaphatnak.

Bizalmas adatkezelés

A benyújtott kéziratokkal kapcsolatban a főszerkesztő, a társszerkesztő és a szerkesztőség munkatársai csak a szerzőknek, a kijelölt szaklektoroknak és a tanácsadásra felkért szerkesztőbizottsági tagoknak adhatnak ki információt.

Összeférhetetlenség elkerülése

A benyújtott kéziratokban közölt, korábban nem publikált anyagokat a szerkesztőség tagjai nem használhatják fel saját kutatási és publikációs céljaikra, csupán a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulásával.

 

A SZERZŐK KÖTELEZETTSÉGEI

Eredetiség

A szerzők szavatolják, hogy a benyújtott kézirat saját, eredeti munkájuk, amelyet máshol nem közöltek, valamint máshova nem nyújtottak be közlésre.

Felhasznált források helyes használata

A szerzők pontosan idézik mások munkáját, és minden olyan publikációra hivatkoznak, amely befolyásolta a saját kutatásukat. A plágium bármely formájának alkalmazása a kézirat elutasítását eredményezi.

Szerzőség

Csak az a személy tüntethető fel szerzőként, aki a kézirat elkészítésében részt vett vagy jelentős szellemi tartalommal járult hozzá annak elkészültéhez. A szerzőség etikátlan használata a kézirat elutasításához vezet.

Összeférhetetlenség elkerülése

A szerzőknek nyilatkozatot kell csatolniuk, ha pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenség esete állhat fenn. A kutatás elvégzéséhez kapott pénzügyi támogatásokat minden esetben nyilvánosságra kell hozni.

 

A SZAKLEKTOROK KÖTELEZETTSÉGEI

A szerkesztői döntések segítése

A szakértői véleményezés segíti a szerkesztőket a benyújtott kézirat közzétételére vonatkozó döntés meghozatalában, valamint a szerzőt a tanulmány javításában, amennyiben ez szükséges.

Kompetencia és a megadott határidő tartása

Ha a felkért szaklektor úgy érzi, hogy nem alkalmas a tanulmány szakértői véleményezésére vagy nem tudja azt időben elkészíteni, értesítenie kell a szerkesztőséget, hogy nem tudja vállalni a szaklektori felkérést.

Objektivitás

A szakértői véleményezésnek elfogulatlannak és objektívnek kell lennie, a bírálat kizárólag a tanulmány állításain alapulhat. A szaklektoroknak világos érvekkel kell alátámasztaniuk a véleményüket.

A forrásmegjelölések és hivatkozások ellenőrzése

A szaklektoroknak jelezniük kell, ha a szerző nem használja megfelelően a felhasznált forrásokat vagy figyelmen kívül hagyja a tanulmány témakörében korábban megjelent releváns szakirodalmat.

A szaklektoroknak tájékoztatniuk kell a szerkesztőséget, ha jelentős hasonlóságot vagy átfedést vélnek felfedezni a véleményezett kézirat tartalma és egy általuk ismert, korábban közzétett munka között.

Adatvédelem

A szakértői véleményezésre megküldött tanulmányokat bizalmas dokumentumként kell kezelni, ennek értelmében a felkért szaklektor nem adhat ki semmilyen, a kézirattal kapcsolatos információt olyannak, aki nem vesz részt a lektorálási folyamatban.

Összeférhetetlenség elkerülése

A szakértői véleményezés során szerzett információkat a szaklektorok nem használhatják fel személyes céljaikra. A szaklektorok nem véleményezhetnek olyan kéziratot, amelynek a szerzőjével/szerzőivel együttműködési vagy más típusú összeférhetetlenség áll fenn.