Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A benyújtott anyag nem jelent meg korábban és nincs elbírálás alatt más folyóiratnál.
  • A benyújtott kézirat beilleszkedik a folyóirat profiljába és eleget tesz az etikai kódex követelményeinek.
  • A benyújtott kézirat betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek az alábbi Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • A kettős vak lektorálásra szánt tanulmányok kézirata anonim (nem tartalmazza a tanulmány szerzőjének a nevét, affiliációját és elérhetőségét). Ebben az esetben külön fájlként egy címlapot is fel kell tölteni, amely tartalmazza ezeket az információkat.
  • A benyújtott kézirat elején fel van tüntetve az írás magyar és angol nyelvű címe, amelyet max. 250 szavas angol nyelvű kivonat (absztrakt) és 3–8 angol nyelvű kulcsszó követ.
  • A Műhely rovathoz benyújtott kéziratokhoz csatolni kell a hallgató témavezetőjének vagy az adott terület egyik szakértőjének ajánlólevelét is.

Szerzői útmutatók

1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

1.1. Fájlformátum

– Word (.docx)

1.2. A kézirat nyelve

– A folyóirat főként magyar nyelvű írásokat közöl, de alkalmanként angol, német és olasz nyelvű tanulmányokat is közzétesz.

– Ha a szerző nem az anyanyelvén írta a tanulmányt, a kézirat benyújtása előtt a szöveget nyelvi szaklektornak is át kell néznie.

1.3. A kézirat hossza

– Tanulmány: max. 8000 szó

– Műhelymunka: max. 6000 szó

– Forrásközlemény: max. 5000 szó

– Recenzió: max. 3000 szó

1.4. Betűtípus és sorköz

– Főszöveg: Times New Roman, 12-es betűméret, dupla sorköz

– Lábjegyzet: Times New Roman, 10-es betűméret, dupla sorköz

* A nem latin betűtípusokhoz (héber, görög, kopt stb.) kérjük, használjon Unicode-kompatibilis betűtípusokat vagy tudományos fonetikus átírást (dőlt betűvel).

1.5. Margók

– 2,54 cm (1 inch) minden oldalon

2. A KÉZIRAT RÉSZEI

2.1. Címoldal

– A címoldalnak tartalmaznia kell a cikk címét (legyen tömör és informatív), a szerző nevét, affiliációját (intézmény neve, város és ország) és elérhetőségét (lehetőleg munkahelyi e-mail cím).

* A Tanulmányok rovatba beküldött, kettős vak lektorálásra (double-blind peer review) szánt kéziratok nem tartalmazhatják a szerző(k) adatait. A kézirat csak a tanulmány címét tartalmazhatja, a szerzőre vonatkozó összes többi adat külön fájlként (Címoldal) kerül feltöltésre a kézirat benyújtása során.

2.2. Kivonat (Abstract) – Angol nyelven

– 150-250 szóban, összefoglalva a cikk főbb pontjait

2.3. Kulcsszavak (Keywords) – Angol nyelven

– 3–8 szó, amelyek rámutatnak a tanulmány által érintett kutatási területekre és témákra

2.4. Főszöveg

– Címek és alcímek: Legfeljebb három szintű címet használjon.

1. Első színtű cím

1.1. Második szintű cím

1.1.1. Harmadik színtű cím

– A főszöveg tartalma: A kézirat tartalmának be kell illeszkednie a StThTr profiljába. A cikk szövegének világosnak és koherensnek kell lennie, megfelelően alátámasztva és bizonyítva a közölt kutatási eredményeket.

– Idézetek: A 100 szónál rövidebb idézeteket a szövegbe illesztve, dupla idézőjelekkel, míg az annál hosszabb idézeteket blokkszerűen, behúzva (–0,5 cm), idézőjelek nélkül adja meg.

– Hivatkozások: A használt forrásokra a lábjegyzetekben a Chicago Manual of Style Szerző-Dátum (Author–Date) rendszere alapján (lásd alább) lehet hivatkozni. A hivatkozott források teljes bibliográfiai adatait a tanulmány végén, az irodalomjegyzékben kell közölnie.

– Lábjegyzetek: A lábjegyzetszámoknak közvetlenül (üres hely nélkül) a kérdéses szót vagy – amennyiben a lábjegyzet egy egész mondatra vagy bekezdésre vonatkozik – a mondatot lezáró írásjelet kell követniük.

2.5. Irodalomjegyzék

– A cikk végén az irodalomjegyzék csak azokat a műveket tartalmazhatja, amelyeket a szerző az írásában idézett vagy amelyekre közvetlenül hivatkozott.

– Az irodalomjegyzékben a művek a szerzők vezetéknevének magyar ábécé szerinti betűrendjében követik egymást. Amennyiben ugyanattól a szerzőtől több mű is megjelenik az Irodalomjegyzékben, a szerző nevét minden esetben ki kell írni.

–  Az ugyanabban az évben megjelent műveket az ábécé betűivel kell jelezni (pl. 2012a, 2012b stb.).

– Az Irodalomjegyzékben megadott bibliográfiai bejegyzések a Chicago Manual of Style Szerző–Dátum (Author–Date) hivatkozási rendszerének a formai követelményeit követik (lásd alább).

3. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

PDF (letöltés)

3.1. Hivatkozások a lábjegyzetekben

– A hivatkozásokat a lábjegyzetekben lehet elhelyezni, ahol csak a szerző(k)/szerkesztő(k) vezetéknevét, az idézett mű megjelenési évét és, ha nem a teljes műre hivatkozunk, az oldalszámokat kell megadni.

– Ha a szerző(k)/szerkesztő(k) nevére egy mondatban közvetlenül hivatkozunk, akkor a szóban forgó művének a kiadási évét és az oldalszámokat a szerző vezetékneve után zárójelbe tesszük vesszővel elválasztva.

– Az ugyanattól a szerzőtől ugyanabban az évben megjelent műveket az ábécé betűivel kell megkülönböztetni (pl. 2012a, 2012b stb.).

Példák:

– Egy szerző/szerkesztő esetén: Erdő 2023, 149 vagy Erdő (2023, 149) ... (ha mondatba van foglalva)

– Két szerző/szerkesztő esetén: Smith és White 2021b, 204–211 vagy Smith és White (2021b, 204–211) ... (ha mondatba van foglalva)

– Három vagy annál több szerző/szerkesztő esetén: Smith et al. 2023, 88–103 vagy Smith et al. (2023, 88–103) ... (ha mondatba van foglalva)

– Több mű hivatkozása esetén a műveket pontosvesszővel választjuk el: Erdő 2023, 149; Smith és White 2021b, 204–211

3.2. Irodalomjegyzék (Bibliográfia)

– Az idézett vagy hivatkozott mű teljes bibliográfiai adatai az Irodalomjegyzékben kerülnek megadásra.

– Amennyiben a mű rendelkezik DOI számmal, az irodalomjegyzékben azt is meg kell adni.

3.3. Példák

3.3.1. Könyv

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Rózsa Huba. 1986. Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Rózsa 1986, 59–61 / Rózsa (1986, 59–61) ...

3.3.2. Fordított könyv

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Assmann, Jan. 2008. Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában, fordította Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz könyvkiadó.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Assmann 2008, 116–117 / Assmann (2008, 116–117) ...

3.3.3. Sorozatban megjelent kötet

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Kiss Endre. 2024. A kolozsvári Szent Mihály-egyházközség hollandkölcsön-ügye. Studia Theologica Transsylvaniensia Supplementum 1. Budapest – Kolozsvár: Szent István Társulat – Verbum. https://doi.org/10.52258/stthtr.sup.01

HIVATKOZÁSKÉNT:

Kiss 2024, 55 / Kiss (2024, 55) ...

3.3.4. Szerkesztett kötet

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Puskás Attila és Gárdonyi Máté, szerk. 2023. Szinodalitás az egyház életében és missziójában. Teológiai tanulmányok. Varia Theologica 14. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Puskás és Gárdonyi 2023 / Puskás és Gárdonyi (2023) ...

3.3.5. Szerkesztett kötetben megjelent tanulmány

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Erdő Péter. 2023. A szinodalitás mint a teokrácia egyik megjelenési formája az Egyház alkotmányában. In Szinodalitás az egyház életében és missziójában. Teológiai tanulmányok, szerkesztett Puskás Attila és Gárdonyi Máté, 139–150. Varia Theologica 14. Budapest: Szent István Társulat.

HIVATKOZÁSKÉNT:

Erdő 2023, 139–150 / Erdő (2023, 139–150) ...

3.3.6. Folyóiratban megjelent tanulmány

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Sáry Pál. 2023. Az abortusz megítélése az ókeresztény korban. Studia Theologica Transsylvaniensia 26:23–50. https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.02

HIVATKOZÁSKÉNT:

Sáry 2023, 23–50 / Sáry (2023, 23–50) ...

3.3.7. Lexikoncikk

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Koch, Günter. 2004. Feloldozás. In A katolikus dogmatika lexikona, szerkesztette Wolfgang Beinert, fordította Varga B. József, 184–185. Budapest: Vigilia Kiadó. https://doi.org/10.52258/stthtr.2023.02

HIVATKOZÁSKÉNT:

Koch 2004, 184–185 / Koch (2004, 184–185) ...

3.3.8. Weboldal

IRODALOMJEGYZÉKBEN:

Segal, Eliezer. 2024. Széder Salamonnal. Hozzáférés: 2024-04.17. https://bibliakultura.blog.hu/2024/04/15/szeder_686

HIVATKOZÁSKÉNT:

Segal 2024 / Segal (2024) ...

Tanulmányok

Szakmai lektorálásra (peer-review) benyújtott eredeti tanulmányok a szentírástudomány, az egyháztörténet, a szisztematikus és a gyakorlati teológia, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tudományágak területéről

Műhelymunkák

Egyetemi hallgatók és doktoranduszok szaktanár/szakértő ajánlásával benyújtott munkái a szentírástudomány, az egyháztörténet, a szisztematikus és a gyakorlati teológia, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tudományágak területéről

Forrásközlemények

Az erdélyi egyháztörténelmet érintő, eddig kiadatlan forrásközlemények

Recenciók

A teológia és a vele határos tudományterületeken megjelent új publikációk kritikai bemutatása

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és e-mail címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.